EspañolEnglishEuskera

Extensión Universitaria

from March, 17th 2023 to March, 31st 2023

Tècniques d'Estudi

 • Barcelona

 • On-site

 • 0.5 credits

 • Acciones acogida

 • from March, 17th 2023 to March, 31st 2023

On-site
from March, 17th 2023 to March, 31st 2023

Tècniques d'Estudi

Print PDF

Idioma: català

Una bona tècnica d'estudi és fonamental per a l'estudiant, ja que determinarà el seu aprenentatge i els seus resultats acadèmics.

Dates and places
From March, 17th 2023 to March, 31st 2023
16:00 to 20:00 h.


Hours
Teaching hours: 12
Credits
0.5 credits ECTS.
On-site
This activity is developed in presence.
Program
 • Friday, March, 17th 2023
  • 16:00-20:00 h.
   ELS 4 PASSOS DE L'APRENENTATGE RÀPID I EFICAÇ
   • Voluntat, preparació, hàbit i pràctica.
   AMBICIÓ DE RESULTATS
   • Autoestima
   • Objectius
   • Motivació
   • Inquietud
   • Treball i esforç
   • Regularitat
   LA PRESA D'ANOTACIONS
   • Tècniques i consells útils per a prendre bones anotacions.
   LA SESSIÓ D'ESTUDI
   • I la importància de tot el context que envolta la sessió d'estudi: factors interns i factors ambientals.
   • Laia Pinilla Monclús Professora tutora Facultat Educació UNED Barcelona
 • Tuesday, March, 21st 2023
  • 16:00-20:00 h. LA LECTURA
   • Com llegir correctament un text i alguns consells que evitin una lectura lenta i confusa. Correcció de vicis.
   ANALITZAR EL CONTINGUT DE L'ASSIGNATURA
   SUBRATLLAT I RESUM
   • Quan, quin i com subratllar, destacant les idees essencials d'un text i obtenir un resum òptim.
   ALGUNS MÈTODES:
   • Associació
   • Síntesi
   • Acrònims
   • Repetició
   APROFITAR LES NOVES TECNOLOGIES
   • Aprofitar els beneficis que les noves tecnologies poden aportar al nostre estudi.
   • Laia Pinilla Monclús Professora tutora Facultat Educació UNED Barcelona
 • Friday, March, 31st 2023
  • 16:00-20:00 h. MILLORAR LA CONCENTRACIÓ
   • Com treure el màxim partit amb un grau de concentració òptim.
   LA FATIGA MENTAL
   • Factors que la provoquen. I com evitar-la i combatre-la.
   L'ESTUDI DIFERENCIAT O PER MATÈRIES
   • La importància de l'organització en l'estudi
   ESTUDI GRUPAL O INDIVIDUAL
   • La importància del treball en equip. I saber quan s'ha d'estudiar en solitud.
   COM AFRONTAR UN EXAMEN EN CONDICIONS
   • Organització prèvia a l'examen i alguns consells útils segons la tipologia de la prova, el contingut…
   • Laia Pinilla Monclús Professora tutora Facultat Educació UNED Barcelona
Enrollment

Si realitza el pagament per ingrés o transferència bancària, haurà d'enviar el justificant de pagament a: suportestudiant@barcelona.uned.es
Places limitades

Devolució de l'import de la inscripció:
- S'efectuarà únicament si se sol·licita amb almenys 3 dies hàbils d'antelació al dia de començament de l'activitat, i sempre justificada per causes de malaltia o incompatibilitat laboral sobrevinguda, per al que l'alumne haurà de presentar la documentació que així ho acrediti.
- Una vegada començat el curs no es realitzaran devolucions.
- Es podrà anul·lar un curs sí concorren condicions excepcionals relacionades amb aspectes docents o d'infraestructura econòmica i material que impedeixin la seva correcta celebració. En tal cas, l'alumne tindrà un termini de 3 mesos des de la data de cancel·lació, per a sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula.

Preu:
- 35€
per a alumnes UNED
- 50€
per a la resta

  Ordinary enrolment Ámbito UNED
Fee50 €35 €
Lecturer
Laia Pinilla Monclús
Professora tutora Facultat Educació UNED Barcelona
Aimed at
Principalment a alumnes UNED.
Goals
Un curs de tècniques d'estudi ha d'oferir la possibilitat de millorar i corregir les tècniques adquirides, amb l'objectiu bàsic d'aprofitar de manera òptima el temps dedicat. A més, l'alumnat ha de ser conscient que interioritzar un mètode d'estudi adequat establirà una pauta de treball eficaç a tota la seva trajectòria acadèmica en la UNED.
Methodology
Classes teòrico-pràctiques
Grading system
Per a rebre el certificat és necessari:
- Control d'assistència: S'haurà d’assistir com a mínim el 80% de les hores del curs.
- Exercicis d'avaluació: S'hauran de lliurar els exercicis d'avaluació proposats per la tutora.


Crèdits: 0,5 ECTS (en tràmit)
More
UNED Barcelona
Avda. de Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona Barcelona
93 396 80 59 / suportestudiant@barcelona.uned.es
Images from the activity
Saltar al contenido
 • Facebook

 • Twitter

 • UNED