Aceptar
EspañolEnglish
 • Barcelona

 • Presencial

 • Cursos de centros

Presencial
3 de marzo de 2015

(B1) Curs semi intensiu d'Anglès de preparació del Nivell Intermedi

Imprimir PDF

Curs de 150 hores amb 80 de presencialitat i 70 hores d'auto aprenentatge. Curso de 150 horas con 80 de presencialidad y 70 horas de auto aprendizaje.

Lugar y fechas
3 de marzo de 2015


Horas
Horas lectivas: 150
Presencial
Esta actividad se desarrolla presencialmente.
Inscripción

 • Data límit d'inscripció: 25 febrer
 • Fecha límite de inscripción: 25 de febrero

 • Es pot fer pagament únic o fraccionat en dues vegades.
 • Pagament únic: fins 25 de febrer.
 • Pagament fraccionat: primer pagament fins 25 de febrer i segon pagament fins el 9 de març.
 • Se puede hacer pago único o fraccionado en dos veces. Pago único: hasta el 25 de febrero. Pago fraccionado: primer pago hasta el 25 de febrero y segundo pago hasta el 9 de marzo.

 • Es retornarà l'import íntegre de matrícula si el centre no pot obrir un grup per falta de matrícula.
 • Si l'alumne sol·licita anul·lació de matrícula, es retornarà la totalitat de l'import pagat del curs menys 40€ en concepte de despeses administratives, sempre que l'anul·lació es faci abans del 25 de febrer. No es retornarà cap import després d'aquesta data.
 • Si el alumno solicita anulación de matrícula, se devolverá la totalidad del importe pagado del curso menos 40€ en concepto de gastos administrativos, siempre que la anulación se haga antes del 25 de febrero. No se devolverá ningún importe después de esta fecha.

 • La matrícula definitiva quedarà condicionada al lliurament per correu electrònic (activitats@barcelona.uned.es) o portant presencialment el resguard de pagament que haurà de realitzar-se abans de la data final de matrícula.
 • La matrícula definitiva quedará condicionada al envío por correo electrónico (activitats@barcelona.uned.es) o presentándolo presencialmente al Centro el resguardo de pago que se tendrá que realizar antes de la fecha final de matrícula.

La matrícula especial es para estudiantes universitarios. Deberán justificar que estan estudiando en otras universidades.

  Matrícula Ordinaria Alumnos UNED Especial Tutores del centro
Precio390 €340 €360 €340 €
Dirigido por
Ian Stephens
B.A (Hons)-Staffordshire University. DELTA-University of Cambridge
Ponente
Ruth López Catalán
Professora tutora del CUID del C.A. UNED Província de Barcelona
Dirigido a
Públic en general.
Público en general.
Titulación requerida
S'aconsella tenir el nivell A2 superat. Se aconseja tener el nivel A2 superado.
Objetivos
Ser capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situació de treball, d'estiu o d'oci. Saber desenvolupar-se en la major part de les situacions que puguin sorgir durant un viatge per zones on s'utilitza la llengua. Ser capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li siguin familiars o en els que tingui un interès personal. Poder descriure de forma oral experiències, aconteixements, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.
Ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Poder describir de forma oral experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
Más información
UNED Provincia de Barcelona
Avda. de Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona Barcelona
93 396 80 59 / activitats@barcelona.uned.es
 • Facebook

 • Twitter

 • UNED