Aceptar
EspañolEnglish
  • Barcelona

  • Presencial

  • 2.0 créditos

  • Extensión Universitaria

Presencial
del 1 al 26 de julio de 2013

Curs Intensiu d'Anglès (nivell intermedi. B1)

Imprimir PDF

Curs de 150 hores amb 90 de presencialitat i 60 hores d'auto aprenentatge. Curso de 150 horas con 90 de presencialidad y 60 horas de auto aprendizaje.

Des del nostre Centre, en col·laboració amb el CUID, oferim un curs intensiu d'Anglès nivell Intermedi (B1). Aquest nivell és un requisit per a molts estudis tant de Grau com de Postgrau i sovint un prerequisit en el mercat laboral.

Desde nuestro Centro, en colaboración con el CUID, ofrecemos un curso intensivo de Inglés nivel Intermedio (B1). Este nivel es un requisito para muchos estudios tanto de Grado como de Posgrado y amenudo un prerequisito en el mercado laboral.

Lugar y fechas
Del 1 al 26 de julio de 2013
De 09:00 a 14:30 h.


Horas
Horas lectivas: 150
Créditos
2 créditos ECTS y 4 créditos de libre configuración.
Presencial
Esta actividad se desarrolla presencialmente.
Inscripción

Es pot fer pagament únic o fraccionat en dues vegades. Pagament únic: fins el 20 de juny. Pagament fraccionat: primer pagament fins el 20 de juny i segon pagament fins el 5 de juliol.
Se puede hacer pago único o fraccionado en dos veces. Pago único: hasta el 20 de junio. Pago fraccionado: primer pago hasta el 20 de junio y segundo pago hasta el 5 de julio.

Es retornarà l'import íntegre de matrícula si el centre no pot obrir un grup per falta de matrícula.
Si l'alumne sol·licita anul·lació de matrícula, es retornarà la totalitat de l'import pagat del curs menys 40€ en concepte de despeses administratives, sempre que l'anul·lació es faci abans del 20 de juny. No es retornarà cap import després d'aquesta data.

Si el alumno solicita anulación de matrícula, se devolverá la totalidad del importe pagado del curso menos 40€ en concepto de gastos administrativos, siempre que la anulación se haga antes del 20 de junio. No se devolverá ningún importe después de esta fecha.

La matrícula definitiva quedarà condicionada al lliurament per correu electrònic (activitats@barcelona.uned.es) del resguard de pagament que haurà de realitzar-se abans de la data final de matrícula.

La matrícula definitiva quedará condicionada al envío por correo electrónico (activitats@barcelona.uned.es) del resguardo de pago que se tendrá que realizar antes de la fecha final de matrícula.

La matrícula especial és per als estudiants de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (EHTB)
La matrícula especial es para los estudiantes de la Escuela de Hostelería y Turismo de Barcelona(EHTB)

  Matrícula Ordinaria Alumnos UNED Especial Tutores del centro
Precio390 €320 €350 €320 €
Ponentes
Cristina Bermudez
Profesora tutora del C.A. UNED Provincia de Barcelona
Ian Stephens
B.A (Hons)-Staffordshire University. DELTA-University of Cambridge
Dirigido a
Públic en general. Requisit: Poden matricular-se en aquest curs tots aquells que tinguin fets els 18 anys o que els facin abans del dia 31 d'agost de 2013.
Público en general. Requisito: pueden matricularse en este curso todos aquellos que tengan hechos los 18 años o que los hagan antes del día 31 de agosto de 2013.
Sistema de evaluación
Hi haurà una prova escrita que es realitzarà el dia 26 de juliol al centre i una prova oral que es realitzarà durant el curs. (No hi ha examen de recuperació)
Habrá una prueba escrita que se realizará el día 26 de julio en el centro y una prueba oral que se realizará durante el curso. (No habrá examen de recuperación)
Más información
UNED Provincia de Barcelona
Avda. de Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona Barcelona
93 396 80 59 / activitats@barcelona.uned.es
  • Facebook

  • Twitter

  • UNED