EspañolEnglishEuskera

Cursos y actividades

del 7 de noviembre de 2022 al 10 de abril de 2023

CURS DE PREPARACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT C2 DE CATALÀ

  • Salt/Girona

  • Online o presencial

  • Cursos de centros

  • del 7 de noviembre de 2022 al 10 de abril de 2023

Online o presencial
del 7 de noviembre de 2022 al 10 de abril de 2023

CURS DE PREPARACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT C2 DE CATALÀ

Imprimir PDF

Aquest curs de 40 hores de durada té com a objectiu preparar als seus participants per la prova de certificació del nivell C2 de català.

La finalitat de la prova és acreditar que els examinands poden expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i que són capaços de produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació, com també d’entendre i crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmic i laboral.

La persona que s’examina ha de demostrar que:

- Pot entendre textos complexos, interpretar-los de manera crítica, manipular-los, resumir-ne la informació i, alhora, transferir-los i integrar-los coherentment a un nou tipus de text, tant oral com escrit.

- Pot argumentar i mostrar l’acord o el desacord amb una tesi justificada, i pot presentar arguments sòlids amb un estil adequat al context, als destinataris i a la funció comunicativa.

- Pot interpretar la informació de manera crítica amb un grau d’implicació adequat. Pot exposar, demostrar, il·lustrar, argumentar de manera fonamentada i amb persuasió. Pot generar arguments sense contradiccions ni informacions supèrflues o innecessàries.

- Pot produir textos orals i escrits en contextos compromesos, delicats o exigents, assumint els riscos d’una actuació crítica o de denúncia, utilitzant un llenguatge respectuós.  

- Pot comunicar-se en un registre formal i amb els trets característics de la varietat estàndard: bon ús dels elements de cohesió i coherència, repertori lingüístic ampli, claredat, fluïdesa, correcció lingüística, control del vocabulari i precisió.

Estructura de la prova

La prova consta de tres àrees:

1. Comprensió lectora i expressió escrita: 57% (percentatge en relació amb el total de la prova)

    Durada: 3 h 30 m

2. Ús de la llengua (gramàtica i vocabulari): 16% (percentatge en relació amb el total de la prova)

    Durada: 45 min

3. Comprensió lectora i expressió oral: 27% (percentatge en relació amb el total de la prova)

    Durada: 10 min (execució) - 30 min (preparació)

Per superar la prova cal obtenir una puntuació total mínima de 60 punts sobre 100. No hi ha cap àrea eliminatòria.

 

Descripció de les àrees

1. Àrea de comprensió lectora i expressió escrita

L’examinand ha de poder comprendre textos diversos i manipular-los, adaptar-los, transferir-los, argumentar-los, valorar-los i integrar-los a un nou tipus de text, a una determinada estructura, a uns nous destinataris, a una nova funció comunicativa o a un nou registre, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Així mateix, ha de poder crear i organitzar de manera clara un text complex sobre temes diversos, amb una estructura lògica i clara, en què es destaquin les idees rellevants de manera coherent, amb una bona distribució en paràgrafs significatius i un fil conductor clar que ajudin el lector a entendre el text.

 

Conté tres tasques:

a) Tasca de transformació

b) Tasca de síntesi i valoració

c) Tasca d’argumentació

 

2. Àrea d’ús de la llengua

 

L’examinand ha de demostrar que té un bon domini del sistema lingüístic i que usa amb correcció, precisió, destresa i flexibilitat les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua catalana. També ha de demostrar que disposa d’un repertori lingüístic molt ampli i que ha adquirit i sap utilitzar adequadament combinacions lèxiques pròpies del discurs professional i acadèmic, col·locacions, extensions de significat, usos figurats i locucions.

 

Consta de tres exercicis, amb què s’avalua:

a) El coneixement de la gramàtica

b) El coneixement del lèxic

c) El coneixement d’unitats lèxiques verbals

 

3. Àrea de comprensió lectora i expressió oral

L’examinand ha de poder sintetitzar arguments procedents de diverses fonts i utilitzar i integrar informació de diferents textos per justificar idees, informacions i opinions, valorar pros i contres de determinats plantejaments i argumentar amb voluntat persuasiva. També ha de poder produir un text amb arguments complexos en què el fil de l’argumentació sigui coherent, ben desenvolupat i defensat de manera convincent, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Ha de poder fer front amb seguretat a aportacions o preguntes controvertides, imprevistes o provocadores, i utilitzar adequadament estratègies de cortesia lingüística.

 

 Consta de dues tasques:

a) Presentació o argumentació formal (part monologada)

b) Discussió amb l’examinador/a (part d’interacció) 

Informació extreta de gencat: 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/certificats_estructura_i_descripcio_proves/certificat_de_nivell_superior_de_catala_d/

Materials que s'ultilitzaran per preparar la prova:

El català escrit 2

Nivell superior C2

Carme Vilà

Laura Homs

Editorial Barcanova

ISBN: 978-84-489-4701-9

LES SESSIONS DE DUES HORES SETMANALS ES DURAN A TERME ELS DILLUNS DE 18.00 A 20.00.

Lugar y fechas
Del 7 de noviembre de 2022 al 10 de abril de 2023

Lugar:

UNED GIRONA


Horas
Horas lectivas: 40
Online o presencial
Puedes elegir la asistencia presencial o la asistencia online en directo.
Asistencia
Esta actividad permite al estudiante participar con asistencia presencial o asistencia online en directo, sin necesidad de ir al centro.
Ponente
Dolors Vilamitjana Carandell
Llicenciada en Filologia Catalana, Filologia Hispànica, Història i Humanitats. Professora-tutora del Centre Associat de la UNED de Girona.
Dirigido a
Mestres, Professors o qualsevol persona interessada en preparar-se per obtenir el certificat C2 de català.
Titulación requerida

No es requereix cap titulació, però es recomana tenir un nivell C1 de català.

Objetivos
Preparar l'alumne per a l'obtenció del certificat C2 de català
Metodología
Presencial i online en directe
Colaboradores

Organiza

C.A. UNED-GIRONA
Más información
UNED Girona
UNED Girona: C/ Sant Antoni 1 (Factoria Cultural Coma Cros).
17190 Salt Girona
972 21 26 00 / secretaria@girona.uned.es
Imágenes de la actividad
  • Facebook

  • Twitter

  • UNED