EspañolEnglishEuskera

Extensión Universitaria

del 24 al 28 de enero de 2011

"El trabajo social en los Servicios Sociales Comunitarios"

 • Lugo

 • Presencial

 • 1.0 créditos

 • Extensión Universitaria

 • del 24 al 28 de enero de 2011

Presencial
del 24 al 28 de enero de 2011

"El trabajo social en los Servicios Sociales Comunitarios"

Imprimir PDF

O alumnado recibirá todo o material que se considere necesario para un aproveitamento óptimo do curso. Este material estará estruturado en dous grandes bloques:

-Documentos, manuais e material o persoal docente estime oportuno para o correcto seguimento das clases teóricas.

-Exercicios, cuestionarios de análise, ferramentas, casos, simulacións, etc.

Para o desenvolvemento das sesións será necesario dispor dun ordenador con acceso a internet así como dun canón de proxección.

Lugar y fechas
Del 24 al 28 de enero de 2011
De 17:00 a 21:00 h.


Horas
Horas lectivas: 20
Créditos
1 crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración.
Presencial
Esta actividad se desarrolla presencialmente.
Programa
 • lunes, 24 de enero
  • 17:00-21:00 h. Marco Competencial dos servizos sociais na Normativa Xeral de ámbito estatal, da Comunidade Autónoma de Galicia e local. A Constitución española de 1978. Estatuto de autonomía de Galicia. Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do procedemento Administrativo Común Modificada pola Lei 4/1999. Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Caracter Persoal. Lei de Bases de Réxime Local, 7/1985 do 2 de Abril.»Lei 5/1997 do 22 de xullo, da Administración Local de Galicia.
   • Laura Estrada Pérez 
 • martes, 25 de enero
  • 17:00-21:00 h. Plan  Concertado.

   •    Finalidades, Obxetivos, Compromisos establecidos e Órganos de Participación e Seguemento.
   •    Prestacións Básicas.
   • Laura Estrada Pérez 
 • miércoles, 26 de enero
  • 17:00-21:00 h. Lei  13/2008 do 3  de decembro  de Servizos Sociais de Galicia:

   *     Sistema Galego  de Servizos Sociais.
          -  Estructura Básica
          -  Catálogo  de Servizos Sociais.

    *     Financiamento  dos Servizos Sociais:
          -  Fontes de Financiamento
          -  Financiamento da C.A, das Entidades Locais, Achegas das persoas     usuarias.
          - Configuración do Equipo Profesional do SS.SS
   • Laura Estrada Pérez 
 • jueves, 27 de enero
  • 17:00-21:00 h. O papel do  Traballador Social  na intervención cos distintos colectivos específicos: Menores, Maiores, Persoas en situación de Exclusión Social, etc...

   •    Protocolos de actuación existentes.
   •    Exposición e Lectura de casos prácticos.
   • Laura Estrada Pérez 
 • viernes, 28 de enero
  • 17:00-21:00 h. Reflexión sobre a Situación Actual dos Servizos Sociais Comunitarios.

   - Análise de Datos Estatísticos publicados pola Consellería de Traballo e Benestar.
   - Consecuencias do impacto da implantación do Sistema Galego de Atención á Dependencia nos Servizos Sociais Comunitarios.
   • Laura Estrada Pérez 
Inscripción

Curso Trabajo Social

  Matrícula Ordinaria Alumnos UNED
Precio90 €80 €
Ponente
Laura Estrada Pérez
Dirigido a
Alumnado da UNED  e profesionais dos SS.SS
Objetivos
Obxectivos Específicos.
-    Brindar ao alumnado o coñecemento do Réxime Legal e Financeiro  polo que se regulan os Servizos Sociais Comunitario.
-    Reflexionar sobre SS.SS Comunitarios: características e necesitades sociais que presentan cada un dos sectores de poboación, a normativa específica. A planificación, os equipamentos, recursos e profesionais que os atenden.
Metodología
–    Especialización total dos contidos impartidos por profesionais con ampla experiencia no eido dos SS.SS comunitarios
–    Perspectiva activa e participativa: a persoa debe de ser partícipe  en todo momento da acción formativa que se está realizando, xa que  isto axudaralle a interiorizar os contidos así como a debater  opinións.
–    Metodoloxía aberta e flexible onde se contemple a posibilidade  de que a persoa formadora poida e deba enfrontarse aos conflitos que  ao longo do curso poidan xurdir. Afrontalos dunha forma positiva  e activa, evitará que as persoas se desanimen e perdan motivación.
–    Emprego das novas tecnoloxías multimedia e informática.
Más información
UNED Lugo
Tolda de Castela Nº4B
27169 Lugo Lugo
982.28.02.02 / info@lugo.uned.es
 • Facebook

 • Twitter

 • UNED