Portal Web de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Logo de la UNED
On-site
from July, 1st 2014 to July, 24th 2014

Curs Intensiu d'anglès nivell intermedi (B1)

Print PDF

Curs de 150 hores amb 90 de presencialitat i 60 hores d'auto aprenentatge. Curso de 150 horas con 90 de presencialidad y 60 horas de auto aprendizaje.

Des del nostre Centre, en col·laboració amb el CUID, oferim un curs intensiu d'Anglès nivell Intermedi (B1). Aquest nivell és un requisit per a molts estudis tant de Grau com de Postgrau i sovint un prerequisit en el mercat laboral.

Desde nuestro Centro, en colaboración con el CUID, ofrecemos un curso intensivo de Inglés nivel Intermedio (B1). Este nivel es un requisito para muchos estudios tanto de Grado como de Posgrado y amenudo un prerequisito en el mercado laboral.

Dates and places
From July, 1st 2014 to July, 24th 2014
09:00 to 14:00 h.


Hours
Teaching hours: 150
On-site
This activity is developed in presence.
Enrollment

Es pot fer pagament únic o fraccionat en dues vegades. Pagament únic: fins el 18 de juny. Pagament fraccionat: primer pagament fins el 18 de juny i segon pagament fins el 4 de juliol.
Se puede hacer pago único o fraccionado en dos veces. Pago único: hasta el 18 de junio. Pago fraccionado: primer pago hasta el 18 de junio y segundo pago hasta el 4 de julio.

Es retornarà l'import íntegre de matrícula si el centre no pot obrir un grup per falta de matrícula.
Si l'alumne sol·licita anul·lació de matrícula, es retornarà la totalitat de l'import pagat del curs menys 40€ en concepte de despeses administratives, sempre que l'anul·lació es faci abans del 18 de juny. No es retornarà cap import després d'aquesta data.

Si el alumno solicita anulación de matrícula, se devolverá la totalidad del importe pagado del curso menos 40€ en concepto de gastos administrativos, siempre que la anulación se haga antes del 18 de junio. No se devolverá ningún importe después de esta fecha.

La matrícula definitiva quedarà condicionada al lliurament per correu electrònic (activitats@barcelona.uned.es) del resguard de pagament que haurà de realitzar-se abans de la data final de matrícula.

La matrícula definitiva quedará condicionada al envío por correo electrónico (activitats@barcelona.uned.es) del resguardo de pago que se tendrá que realizar antes de la fecha final de matrícula.

La matrícula especial es para estudiantes universitarios. Deberán justificar que estan estudiando en otras universidades.

  Normal enrollment Students UNED Special Tutores del centro
Fee390 €340 €360 €340 €
Lecturers
Cristina Bermudez
Profesora tutora del C.A. UNED Provincia de Barcelona
Ian Stephens
B.A (Hons)-Staffordshire University. DELTA-University of Cambridge
Aimed at
Públic en general.
Público en general.
Prerequisites
Pueden matricularse en este curso todos aquellos que tengan hechos los 18 años o que los hagan antes del día 31 de agosto de 2014 y que acrediten tener el nivel A2 superado.

Prueba de nivel:

La prueba de nivel es obligatoria para aquellos que no puedan acreditar que tienen superado el nivel A2 para acceder. Día: 19/06/2014 Hora: 10:00 horas Pueden matricularse en este curso todos aquellos que tengan hechos los 18 años o que los hagan antes del día 31 de agosto de 2014 y que acrediten tener el nivel A2 superado.

Prueba de nivel:

La prueba de nivel es obligatoria para aquellos que no puedan acreditar que tienen superado el nivel A2 para acceder. Día: 19/06/2014 Hora: 10:00 horas
Goals
Ser capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndar si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situació de treball, d'estiu o d'oci. Saber desenvolupar-se en la major part de les situacions que puguin sorgir durant un viatge per zones on s'utilitza la llengua. Ser capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li siguin familiars o en els que tingui un interès personal. Poder descriure de forma oral experiències, aconteixements, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.
Ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Poder describir de forma oral experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
Grading system
Hi haurà una prova escrita que es realitzarà el dia 25 de juliol al centre i una prova oral que es realitzarà durant el curs. (No hi ha examen de recuperació)
Habrá una prueba escrita que se realizará el día 25 de julio en el centro y una prueba oral que se realizará durante el curso. (No habrá examen de recuperación)
More
UNED Provincia de Barcelona
Avda. de Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona Barcelona
93 396 80 59 / activitats@barcelona.uned.es